ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ BALEAR DE COMARES

Capítol I

La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Constituïda l’Associació Balear de Comares el 5 de desembre de l’any 2003, a l’empar de la Llei 1/2002 del 22 de març, que regula el Dret d’Associacions.

L’Associació Balear de Comares es constitueix amb caràcter representatiu i per temps indefinit, amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, independent de l’Administració, i sense perjudici de les relacions de dret públic que li corresponguin legalment. L ́ámbit de l’Associació serà el territori de la Comunitat Autònoma de les IllesBalears. 

Article 2

Són finalitats de l’Associació:

 1. Fomentar i defensar els aspectes socials i professionals que corresponguin a els i les comares d’acord amb les activitats que es contemplen en la Definició de la comare acceptada per l’OMS i també de les Directives 80/154 i 80/155 de la Unió Europea, en el seu aspecte jurídic, deontològic, formatiu, de prestigi, cultural, científic i de recerca.
 2. Representar i defensar els interessos de l’Associació al marge de qualsevulla ideologia política.
 3. Col·laborar en les diferents qüestions de caràcter acadèmic, com reformes de plans d’estudi, a l’ensenyament de post grau i a la recerca.
 4. Promoure i organitzar les activitats de formació continuada de comaresmitjançant la realització de cursos, simposis, congressos i altres. 
 5. Fomentar l’activitat investigadora promovent els treballs científics i professionals, així com la recerca sobre temes relacionats amb la professió de comare.
 6. Establir relacions amb la resta d’associacions, comissions i organitzacions nacionals i estrangeres i mantenir intercanvis tècnics, científics i culturals que afavoreixin el desenvolupament de la professió de comare les cures de salut de la dona.
 7. Fomentar una relació constant entre els membres de l’Associació Balear de Comares per intercanviar les experiències professionals i personals d’aquestes.
 8. Divulgar els treballs científics professionals a través de publicacions i col·laboracions en revistes idònies sobre aquesta matèria.
 9. I en general, qualsevol qüestió relacionada amb el seu àmbit de formació i preparació, i que no estigui especialment atribuïda en exclusiva a l’Administració.

Article 3

El domicili de l’associació s’estableix a Palma de Mallorca i radica al carrer Hort de Torrella, núm. 26, 1er, el qual es pot modificar mitjançant un acord de la Junta Directiva.

Capítol II

Els membres de l’Associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’Associació Balear de Comares tots els/les comares que posseeixin el títol de Comare o el Diploma d’Asssistència Obstètrica -comare-, l’especialitat d’infermera obstètrica ginecològica -comare-.

Article 5

Són drets dels membres de l’Associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió per part de la Junta Directiva de l’Associació.
 7. Ésser escoltats prèviament en l’adopció de mesures disciplinàries. 
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 9. Formar part dels grups de treball.
 10. Posseir un exemplar dels estatuts.
 11. Consultar els llibres de l’Associació. 

Article 6

Són deures dels membres de l’Associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.

 2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades en l’Assemblea General.

 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, la qual haurà de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

 2. No satisfer un rebut dins el període del exercici econòmic que coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre, ja sigui quota, derrama i altres aportacions econòmiques aprovades en l’Assemblea General. 

 3. No complir les obligacions estatutàries, i per causes que atemptin contra les finalitats de l’Associació

Capítol III

L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres enformen part per dret propi i irrenunciable.

 2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals; adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’Associació, i aprovar la gestió feta per la Junta Directiva.

 4. Acordar la dissolució de l’Associació.

 5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

 7. Acordar la baixa definitiva, amb un expedient previ, dels associats i de les associades.

 8. Conèixer el nombre de les altes i les baixes d’associats i d’associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 9. Resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i abril.

 2. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili i/o correu electrònic que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’Associació.

 3. Les reunions de l’Assemblea General les presideix el/la president/a de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el/la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

 4. El/la secretari/ària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el/la president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi de què s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, però, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició de les persones associades al local social.

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

 2. Un mínim superior al 10% de les persones associades pot sol·licitar a l’òrgan de govern, la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar, i si ja s’ha convocat l’Assemblea, que ho facin dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.

 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels/les sòcis/es presents.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts i la dissolució de l’Associació, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.

 4. L’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels/ les sòcis/es presents o representats. Les representacions de vot es faran seguint les següents condicions: autorització per escrit de la delegació de vot on es faci constar el nom, els cognoms, el número de sòci/a del representant i del representat i una fotocòpia del DNI. Cada una de les persones associades no podrà ostentar més de dues representacions, a més de la seva pròpia.

 5. En les demarcacions territorials de Menorca, Eivissa i Formentera s’obrirà una urna durant un període de 2 hores, el mateix dia, sempre que en aquesta demarcació hi hagi un 20% de comares associades.

 6. La convocatòria de les eleccions es notificarà trenta dies abans de la data de les eleccions. Dins d’aquest període es realitzarà la presentació de candidatures. Els membres de les candidatures han de ser persones associades i les presentaran en llista tancada per a la totalitat de la junta, que es remetrà per correu certificat, o personalment, a la secretària de l’Associació.

 7. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels i les sòcies i dels seus domicilis, certificada per el/la secretari/ària amb el vistiplau del/ la president/a.

Capítol IV

La Junta Directiva

Article 14

 1. Regeix, administra i representa l’Associació la Junta Directiva, que componen el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/ària, el/la tresorer/a, i vuit vocals: sis per Mallorca, un per Menorca i un per Eivissa i Formentera. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser persones associades, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats per el/la secretari/ària sortint, amb el vistiplau del/la president/a, i s’han de comunicar al registre d’associacions.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits per un altre període més, consecutiu.

 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

  • Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.

  • Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
  • Baixa com a membre de l’Associació.
  • Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13 dels estatuts

 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

 2. Prendre els acords que calguin en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.

 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’adoptin.

 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

 7. Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

 9. Establir grups de treballs per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

 10. Dur a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

  • Subvencions o altres ajuts.
  • L’ús de locals o edificis per realitzar activitats l’Associació.
 11. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en l’article 29.

 12. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts, i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

 13. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a la Junta Directiva de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament per el/la president/a o per la persona que la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a cinc reunions l’any.

 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el/la president/a, o bé, si ho sol.licita un 30% dels membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del/la president/a i del/la secretari/ària, o de les persones que les substitueixin, és necessària sempre.

 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar algunes de les seves facultats en una o en diverses comissions o grups de treball, si compta per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

 2. També, pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confïï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en l’acta i han de ser signats per el/la secretari/ària i el/la president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V

La presidenta i la vice-presidenta

Article 21

 1. Són pròpies del/ la president/a i el/la vicepresident/a les funcions següents:
  • Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

  • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

  • Visar les actes i els certificats confeccionats per el/la secretari/ària de l’Associació.
  • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals la deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

 2. El/la president/a és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per el/la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI

La tresorera i la secretària

Article 22

El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament per el/la president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactari autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de sòcis/es

Capítol VII

Les vocals

Article 24

Els/les vocals que representin les demarcacions territorials seran responsables de les qüestions de la seva zona.

Tindran les funcions següents:

 1. Ser representant a nivell sectorial de l’Associació, llevat de casos extraordinaris que seran estimats per la Junta Directiva.

 2. Informar a la Junta Directiva sobre la situació específica de la seva zona.
 3. Realitzar les consultes que cregui oportunes amb les associades de la seva zona.
 4. Tramitar la informació que la Junta Directiva de l’Associació delegui per a les seves persones associades.

Capítol VIII

Les comissions o grups de treball

Article 25

La proposta de creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball la poden plantejar la Junta Directiva o els membres de l’Associació que vulguin formar-los. Han de rebre l’aprovació de la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals han de presentar informes detallant les seves actuacions.

Capítol IX

Règim econòmic

Article 26

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. Les quotes de l’Associació, un cop hagin estat abonades, són irreversibles cap a les sòcies, en els casos de baixa, defunció o de qualsevol altre eventualitat. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques, que s’abonaran segons el que disposi la Junta Directiva i quotes extraordinàries.

Article 27

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix, o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Aquesta associació no té patrimoni en el moment de la seva constitució.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del/la president/a, el/la tresorer/a i el/la secretari/ària. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del/la tresorer/a o bé la del/la president/a.

Capítol X

Règim disciplinari

Article 30

La Junta Directiva por sancionar les infraccions comeses per les persones membres que incompleixen les seves obligacions.

Les persones membres sancionades que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol XI

La dissolució

Article 31

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

 3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense áním de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de la professió dels/les comares.

 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Faig constar: Que aquests estatuts han estat redactats incloent-hi les modificacions acordades en la Sessió de l’Assemblea Extraordinària de data de 29 de novembre de 2007.