PLA ESTRATÈGIC 2021 – 2025

Objectius i Activitats

1. Augmentar la visibilitat del treball de la comare davant de la població.

 • Intervencions periòdiques a mitjans de comunicació.
  Publicitar les activitats de lassociació en mitjans de comunicació.
 • Participar en activitats socioculturals relacionades amb la dona (dies internacionals, fires, etc.).
 • Establir acords de col·laboració amb associacions de dones (ABAM, DONASALUT…)
 • Establir taules informatives el dia de la comare, a fires i altres activitats per oferir informació a la població.

2. Augmentar la visibilitat del nostre treball davant les institucions i altres col·lectius professionals.

 • Sol·licitar reunions amb les institucions i col·lectius professionals per presentar l’Associació Balear de Comares.
 • Realitzar sessions als centres de salut sobre competències i activitats de la comare.
 • Crear un directori de comares expertes referents d’àrees temàtiques.

3. Lluitar per millorar de la situació laboral de les comares, pel desenvolupament de les competències i per ocupar els llocs de treball de perfil competencial comare.

 • Reclamar llocs de perfil competencial comare.
 • Realitzar un informe sobre la situació real de les comares a la nostra CCAA (llocs ocupats, ràtios…) COL·LABORACIÓ AMB OBSERVATORI DE LA PROFESSIÓ DE LA FAME
 • Reclamar o renegociar els nomenaments i sistema de contractació (la borsa única, SOIB…)
 • Negociar amb les asseguradores la incorporació de comares als seus quadres assistencials.
 • Reprendre la reclamació del complement d’especialitat (converses iniciades amb l’IBSALUT interrompudes per la pandèmia CoVID19).

4. Millorar coordinació i comunicació entre comares/institucions… (COIBA, unitat docent……) 

 • Continuar formant part de la Comissió Matronas del COIBA.
 • Entrar a formar part de comissions o grups de treball que es formin a les institucions i participar en la unitat docent de comares.

5. Promoure l’actualització de coneixements de les comares

 • Realitzar activitats de formació continuada de manera periòdica.
 • Proposar un conveni de col·laboració a la UIB per a la realització d’un programa de formació postgraduada específic.

6. Fomentar lactivitat científica i investigadora.

 • Realitzar una jornada científica bianual amb treballs científics de les comares.
 • Realitzar una jornada científica anual dels treballs de les residents amb premi al millor treball.
 • Beca per a l’assistència al Congrés Nacional de la FAME a una comare ia una resident que presenti una comunicació oral o tipus pòster.
 • Oferir informació i contacte amb les unitats de recerca per a la realització de treballs.
 • Organització del congrés nacional de comares FAME 2023.

7. Continuar com a membre de la FAME i col·laborar en totes les activitats.

 • Participar en els projectes i activitats proposats per la FAME  
 • Participar en assemblees i esdeveniments formatius organitzades per la FAME

8. Millorar la informació sobre les activitats realitzades per l’Associació a totes les associades.

 • S’enviarà un butlletí cada 3 mesos amb les activitats realitzades per la junta i per l’Associació en general i de les que es faran.
 • Informar via email, whatsapp, xarxes socials dels cursos, jornades, congressos i temes d’interès.  
 • Potenciar la pàgina WEB

9. Incrementar la participació de les associades i les residents de comare i incrementar-ne el nombre. associades.

 • Crear la figura de la comare denllaç entre les comares i la Junta directiva. (perquè les matrones enviïn casos d’intrusisme o places de comare no utilitzades per comares, contractes o nomenaments “dubtosos”, inquietuds de les seves companyes…)
 • Realitzar activitats lúdiques de companyonia entre les associades.
 • Realitzar un homenatge a les jubilades de l’Illa el Dia de la Matrona.
 • Continuar amb la presentació de l’Associació a la Unitat Docent ia les comares de la CCAA als hospitals i Centres de salut.

10. Augmentar l’activitat a altres illes.

 • Realitzar almenys un curs a l’any a Eivissa i Menorca sempre que hi hagi prou assistents, així com altres activitats que proposi la vocal de cada illa.
 • Realitzar els cursos amb connexió streaming amb Menorca, Eivissa i Mallorca potenciant els cursos webinar a través de plataformes com teams.